Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden OORDDESIGN                   

 

Artikel 1 Definities

OordDesign:

De eenmanszaak OordDesign, statutair gevestigd aan Sonnebeld 31, 7623 ZH te Borne.

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en

diensten van OordDesign wordt gesloten.

Producten en diensten van OordDesign:

De door OordDesign te leveren producten en diensten, waarbij de opdrachtgever informatie

beschikbaar stelt welke elektronisch kan worden geraadpleegd en welke met gebruikers

elektronisch kan worden uitgewisseld, zoals bijvoorbeeld het registreren van domeinnamen

met onder meer de samenwerking van de Stichting Domeinregistratie Nederland te Arnhem

of andere stichtingen; de productie, plaatsing en promotie van een website; het beheren van

servers van OordDesign ten behoeve van de daarop elektronisch opgeslagen gegevens en

programmatuur; datatransfer en internettoegang en alle andere aanvullende en

ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst:

Elke wederzijdse acceptatie ten aanzien van de levering van één of meer producten of

diensten van OordDesign.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen

OordDesign en opdrachtgever waarop OordDesign deze voorwaarden van toepassing heeft

verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is

afgeweken.

 1. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met

OordDesign, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. Door de opdrachtgever c.q. derden gehanteerde algemene of specifieke voorwaarden zijn

niet van toepassing.

 

Artikel 3 Offertes

 1. Al onze aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in offerte een termijn voor aanvaarding is

genoemd.

 1. De door OordDesign gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,

tenzij anders aangegeven. OordDesign is slechts aan de offertes gebonden indien de

aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. OordDesign zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de

eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van op dat moment bekende stand der

wetenschap.

 1. Indien en voor zover dat voor een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft

OordDesign het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 1. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan OordDesign aangeeft dat

deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat

deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan OordDesign worden

verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan

OordDesign zijn verstrekt, heeft OordDesign het recht de uitvoering van de overeenkomst op te

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 1. OordDesign is niet aansprakelijk voor schade, voor welke aard ook, doordat OordDesign is

uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 1. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan

OordDesign de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten

totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft

goedgekeurd.

Artikel 5 Contractduur: uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en

schriftelijk anders overeenkomen.

 1. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde

werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij de

overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever OordDesign derhalve

schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke

uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te

vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig

aanpassen.

 1. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan

het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. OordDesign zal de

opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 1. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve

consequenties heeft, zal OordDesign de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 1. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal OordDesign daarbij aangeven in hoeverre

de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten

gevolge heeft.

 1. In afwijking van lid 3 zal OordDesign geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de

wijziging aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden

toegerekend.

 1. Indien na sluiten van de overeenkomst binnen 3 maanden een wijziging in de prijs

optreedt zal deze wijziging geen invloed hebben op de met de opdrachtgever

overeengekomen prijs. Prijsverhogingen na een periode van 3 maanden zullen worden

doorberekend aan de opdrachtgever, doch deze heeft gedurende een kalendermaand na de

mededeling aan haar van de prijsverhoging de mogelijkheid om de overeenkomst te

beëindigen, op de manier zoals in artikel 14 is beschreven. Reeds verschuldigde bedragen

worden niet gecrediteerd. Bij niet tijdige opzegging vindt stilzwijgende voortzetting van de

overeenkomst tegen de verhoogde prijs plaats.

 

Artikel 7 Domeinnamen en IP-adressen

 1. Bij een overeenkomst strekkende tot de opdracht dat OordDesign zal bemiddelen bij de

registratie van een domeinnaam en/of IP-adres, dient voorts hetgeen in dit artikel is bepaald

in acht te worden genomen.

 1. Voor de aanvraag, toekenning en het eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IPadres

geldt dat men afhankelijk en onderworpen is aan van tijd tot tijd geldende regels en

procedures van de betreffende registrerende instantie. OordDesign speelt ter zake een

bemiddelende rol en beslist derhalve niet over de toekenning van een domeinnaam en/of

IP-adres. OordDesign is niet aansprakelijk voor het geval de aangevraagde domeinnaam en/of

IP-adres niet wordt gehonoreerd.

 1. OordDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien het gebruik van de door de

opdrachtgever gebruikte domein en domeinnaam. De opdrachtgever vrijwaart OordDesign voor

eventuele aanspraken van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook in

het geval OordDesign bij de verkrijging van de domeinnaam niet als bemiddelaar is opgetreden.

 

Artikel 8 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in

het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen.

Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit

voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden behoudt OordDesign zich de

rechten en bevoegdheden voor die hij toekomt op grond van de auteurswet.

 1. Alle door OordDesign verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen,

tekeningen, software et cetera, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de

opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van OordDesign

worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

 1. OordDesign behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10 Reglementen

 1. De opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een

verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker kan en mag worden verwacht.

 1. OordDesign hanteert de zogenaamde `fair use policy’. Dit houdt in dat bij een `normaal’

gebruik de ter beschikking staande diensten en services van OordDesign door de opdrachtgever

en haar andere gebruikers onbeperkt kunnen worden benut mits niet anders

overeengekomen. De opdrachtgever conformeert zich, mede in het belang van de andere

gebruikers van de diensten en services van OordDesign, aan het bovenbedoelde `normale’

gebruik.

 1. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de overschrijding van de overeengekomen

hoeveelheid dataverkeer, alsmede voor het overschrijden van de `fair use’. OordDesign

behoudt zich het recht voor om in geval van overschrijding als bedoeld in de vorige zin de

overtreder per maand een bedrag van EUR. 0.01 per megabyte dataverkeer te factureren.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan illegale programma’s of bestanden (bijvoorbeeld

warez, MP3, pirated software, hackers programma’s of archieven) te uploaden naar een

account of te verspreiden.

 1. In verband met de in de regel (te) grote beïnvloeding van een systeem, is het de

opdrachtgever niet toegestaan om chatrooms te installeren.

 1. Wegens de unieke resource karakteristieken en traffic patronen verbonden met bepaalde

typen sites en de daaruit voortvloeiende onevenredige belasting voor het netwerk, zijn de

volgende handelingen en sites uitgesloten van vrij dataverkeer:

– subhosting;

– het verzenden van shareware, geluid, video, beeld en multimedia archieven;

– mirror sites;

– sites als distributiepunten;

– sites met als primair doel het verspreiden van bestanden.

 1. Gebruikersnaam, gebruikerscode en wachtwoord zijn strikt persoonlijk. Vanwege mogelijk

misbruik is het niet toegestaan dat deze informatie wordt verspreid onder derden.

 1. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om vanaf het inlogaccount serverprocessen te

laden (IRC of IRC-bots).

 1. Ieder inlogaccount heeft zijn eigen cgi-bin (script directory). Het staat de opdrachtgever

vrij te kiezen welke cgi-scripts hij wenst te gebruiken. OordDesign behoudt zich daarentegen

het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging cgi-scripts te deactiveren, indien deze

de werking van de server mocht beïnvloeden.

 1. De opdrachtgever verricht generlei handelingen, zoals onder meer het opstarten van

processen/programma’s, op de systemen van OordDesign, waarvan aangenomen kan worden

dat deze schade zouden kunnen toebrengen aan de systemen van OordDesign en/of overige

internetgebruikers, dan wel het gebruik daarvan naar het oordeel van OordDesign kunnen

hinderen of verhinderen.

 1. Het is de opdrachtgever, alsmede anderen die gebruik maken van de producten en

diensten van OordDesign, niet toegestaan om de verbindingen, systemen en de aan de

opdrachtgever ter beschikking gestelde opslagruimte en schijfruimte te gebruiken voor

handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en de openbare

orde, de overeenkomst of deze algemene voorwaarden en de algemeen aanvaardbare

normen, en in de toekomst te aanvaarden normen, die van toepassing zijn op het gebruik

van het internet (Nettiquette, zoals vastgelegd in RFC 1855

(ftp://ftp:.ripe.net/rfc/rfc1855.txt.)). Hieronder vallen bijvoorbeeld de volgende handelingen

en/of gedragingen:

– het opslaan en verspreiden van informatie die discriminerend is wegens godsdienst,

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of die op een andere wijze kwetsend

kan worden genoemd;

-het bedreigen en/of op andere wijze lastigvallen van personen, mede daaronder begrepen

het zogenaamde `mailbommen’;

-et inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins in strijd

handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden;

-het opslaan en verspreiden van kinderporno, pornografie, obsceen en seks-gerelateerd

materiaal;

-het verrichten en promoten van illegale activiteiten;

-het zonder toestemming binnendringen van andere computers en netwerken op het

internet (hacken);

-het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of

gegevensopslag;

-het verspreiden van vertrouwelijke informatie;

-het opslaan en het ongevraagd en onaangekondigd verspreiden van ongewenste

elektronische berichten (spamming, flames).

-het vernielen, beschadigen, onstabiel en/of onbruikbaar maken van systemen of

geautomatiseerde werken en software van anderen.

Onder de boven aangegeven handelingen en/of gedragingen wordt tevens verstaan het

opnemen van verwijzingen en links naar sites waarop in strijd wordt gehandeld met hetgeen

boven is bepaald.

De bovenstaande opsomming is niet limitatief bedoeld. OordDesign behoudt zich het recht voor

om op basis van geldende wet en regelgeving, richtlijnen en algemeen aanvaardbare

normen nadere invulling te geven aan hetgeen zij ter zake toelaatbaar acht.

 1. De opdrachtgever verplicht zich om de juiste persoonsgegevens aan OordDesign door te

geven. Bij eventuele adreswijzigingen, daaronder mede begrepen e-mailadressen, en

eventuele andere mutaties in de bovengenoemde gegevens, verplicht de opdrachtgever zich

om deze wijzigingen tijdig aan OordDesign bekend te maken. Indien de opdrachtgever nalatig is

ten aanzien van zijn verplichting als bedoeld in dit artikellid en als gevolg daarvan een tot de

opdrachtgever gerichte verklaring of mededeling hem niet of niet tijdig bereikt, geldt dat

deze verklaring of mededeling nochtans haar werking heeft.

 1. OordDesign aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard dan ook,

welke voortvloeit uit bovenstaande handelingen en gedragingen van de opdrachtgever

 

Artikel 11 Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8

dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende

werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan OordDesign.

 1. Indien een klacht gegrond is, zal OordDesign de werkzaamheden alsnog verrichten zoals is

overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is

geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 1. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk

of zinvol is, zal OordDesign slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17.

 

Artikel 12 Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of

is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium

wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium

overeenkomen.

 1. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden

vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens

de gebruikelijke uurtarieven van OordDesign, geldende voor de periode waar de

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is

overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

 1. Eventuele kostenramingen zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Opdrachten met een looptijd van meer dan 1 jaar zullen de verschuldigde kosten per

kalenderjaar in rekening worden gebracht.

 1. Indien OordDesign met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is

OordDesign niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. OordDesign mag

prijsstijgingen doorberekenen, indien OordDesign kan aantonen dat zich tussen het moment

van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van

bijvoorbeeld lonen.

 

Artikel 13 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door OordDesign aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de

opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een

rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de

wettelijke rente geldt.

 1. De facturering evenals de verdere zakelijke afwikkeling daarvan, daaronder mede

begrepen eventueel te verzenden betalingsherinneringen en aanmaningen, vinden plaats

per elektronische mail.

 1. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen

de vorderingen van OordDesign en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens OordDesign onmiddellijk opeisbaar zijn.

 1. Door de opdrachtgever gedane betalingstermijn strekken steeds ter afdoening in de

eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare

facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening

betrekking heeft op de latere factuur.

 1. Indien OordDesign aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs

noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 14 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk, daaronder mede

begrepen elektronische mail, opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van

ten minste 1 kalendermaand in acht te nemen.

 1. Voor de opzegging van domeinnamen geldt dat deze geschiedt middels een door de

opdrachtgever in te vullen en door OordDesign ter beschikking gesteld opzeggingsformulier en

dat de bovenbedoelde opzegtermijn eerst dan in werking treedt nadat het betreffende

document is ingevuld en door OordDesign is ontvangen.

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Iedere tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen geeft

OordDesign het recht om de uitvoering van een of meerdere van haar verbintenissen op te

schorten en/of het gebruik van haar diensten en services te blokkeren of te beperken. In de

vore omschreven situatie zullen voor die periode tevens de gebruiksrechten van de

opdrachtgever zijn opgeschort. De opdrachtgever dient gedurende de periode dat OordDesign

ter zake haar rechten, zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid, uitoefent zijn

verplichtingen uit een of meerdere verbintenissen jegens OordDesign na te komen.

 1. OordDesign heeft in de volgende gevallen het recht de overeenkomst per onmiddellijke

ingang en zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te ontbinden:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan OordDesign omstandigheden ter kennis

komen die haar goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn

verplichtingen zal voldoen. Dit geldt met name in geval de opdrachtgever in staat van

faillissement wordt verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd en verkregen of

anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.

-indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden.

-indien de opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen in artikel 10, elfde lid is bepaald.

 1. In geval van ontbinding is OordDesign tevens gerechtigd de registratie van de domeinnaam

van de opdrachtgever ongedaan te maken. Ter zake aanvaardt OordDesign geen

aansprakelijkheid voor de door de opdrachtgever eventueel te lijden schade.

 1. Door de ontbinding worden de vorderingen van OordDesign direct opeisbaar en vervallen de

aan de opdrachtgever verleende gebruiksrechten.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Indien OordDesign aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
 2. de aansprakelijkheid van OordDesign, voor zover deze door haar

aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de

verzekeraar gedane uitkering.

 1. indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering over gaat of schade niet door een

verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van OordDesign beperkt tot tweemaal de

factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de

aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. in afwijking van hetgeen hierboven in lid 1 van dit artikel is bepaald, wordt bij een

opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot

het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorarium gedeelte.

 1. de in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van OordDesign of haar

ondergeschikten.

 1. OordDesign is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, aanvullende

schadevergoeding in welke vorm dan ook of schade wegens gederfde omzet of winst.

 1. de opdrachtgever vrijwaart OordDesign tegen alle aanspraken van derden ter zake van

schade die derden lijden als gevolg van het gebruik van de geleverde producten en diensten

van OordDesign.

Artikel 17 Overmacht

 1. Onder overmacht worden deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop OordDesign geen invloed uit kan oefenen, doch

waardoor OordDesign niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in he

bedrijf van OordDesign worden daaronder begrepen.

 1. OordDesign heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid

(die verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat OordDesign haar verbintenis had moeten

nakomen.

 1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van OordDesign opgeschort. Indien de periode

waarin doorovermacht nakoming van de verplichtingen door OordDesign niet mogelijk is niet

langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden

zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 1. Indien OordDesign bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen

heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd

het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter

niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 18 Geschillenbeslechting

De rechter in de woonplaats van OordDesign is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te

nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft OordDesign het recht de

opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen OordDesign en de opdrachtgever is Nederlands recht van

toepassing.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

 1. OordDesign behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te

vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten met

inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

De opdrachtgever heeft, voor het geval hij de wijziging niet wenst te accepteren, daarbij de

mogelijk de overeenkomst te ontbinden tot het tijdstip waarop de nieuwe voorwaarden van

kracht worden dan wel de overeenkomst tegen het tijdstip van de inwerkingtreding van de

nieuwe voorwaarden op te zeggen.

 1. Deze voorwaarden zijn vermeld op de website van OordDesign, www.OordDesign.nl, en zijn tevens gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Enschede.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten

tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.

Vragen? Stuur een WhatsApp